من و دوربینم

من و دوربینم
یک آدم! نه شاید آدم 

احساساتی ...
همین!